Ul. Branilaca bb, Kakanj

+387 62 499 660

info@celab.ba

Ispitivanje komponentnih materijala (kameni agregat, filer i bitumen)

BAS EN 933-1:2012 Ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata – Dio 1: Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda prosijavanjem

BAS EN 933-4:2011 Ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata – Dio 4: Određivanje oblika zrna – Indeks oblika

BAS EN 933-8+A1:2016 Ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata – Dio 8: Ocjenjivanje finoće Ekvivalentan test sa pijeskom

BAS EN 1097-3:2007 Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata – Dio 3: Određivanje gustine nasipanja i sadržaja praznog prostora

BAS EN 1097-3:2007 Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata – Dio 3: Određivanje gustine nasipanja i sadržaja praznog prostora

BAS EN 1097-6:2014 Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata – Dio 6: Određivanje stvarne zapreminske mase i upijanja vode

BAS EN 1097-2:2011 Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata – Dio 2: Metode određivanja otpornosti na drobljenje

BAS EN 1367-2:2011 Ispitivanje termičkih i vremenskih uticaja na karakteristike agregata – Dio 2: Ispitivanje magnezijum-sulfatom

BAS EN 13179-1:2014 Ispitivanja kamenog brašna koje se koristi u bitumenskim mješavinama – Dio 1: Delta prsten i ispitivanje pomoću kuglica

BAS EN 1097-4:2009 Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata Dio 4: Određivanje poroznosti u suho zbijenom fileru (punilu)

JUS B.B8.044:1982 Određivanje otpornosti kamenih zrna na smrzavanje u rastvoru Na2SO4

BAS EN 1427:2008 Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje tačke omekšavanja – Metoda prstena i kugle

BAS EN 1426:2008 Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje penetracije iglom

BAS EN 13179-1:2014 Ispitivanja kamenog brašna koje se koristi u bitumenskim mješavinama – Dio 1: Delta prsten i ispitivanje pomoću kuglica

BAS EN 1097-4:2009 Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata Dio 4: Određivanje poroznosti u suho zbijenom fileru (punilu)