Ispitivanje prema seriji standarda BAS EN 12697

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Priprema uzoraka za testiranje prema BAS EN 12697-30

Ispitivanje stabilnosti prema BAS EN 12697-34

Ispitivanje tečenja (deformabiliteta) prema BAS EN 12697-34

Određivanje Marshall koeficijenta prema BAS EN 12697-34

Određivanje gustoće Marshall uzoraka prema BAS EN 12697-6

Određivanje maksimalne gustoće asfaltne mješavine prema BAS EN 12697-5

Određivanje udjela šupljina prema BAS EN 12697-8

Određivanje udjela topivog veziva BAS EN 12697-1

Određivanje granulometrijskog sastava mješavine BAS EN 12697-2

Određivanje debljine izvedenog asfaltnog sloja prema BAS EN 12697-36